MÜƏLLİFLƏR ÜÇÜN QAYDALAR

“Azərbaycan Botanika Jurnalı” Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti İctimai Birliyi (ABCİB) tərəfindən nəşr olunan akademik auditoriya üçün nəzərdə tutulmuş jurnaldır. Biz yüksə elmi səviyyəli, original məqalələr nəşr edirik. Jurnalda təcrübi tədqiqatların nəticələri, qısa hesabatlar və aktual mövzular üzrə xülasə tipli məqalələr çap olunur.

 

“Azərbaycan Botanika Jurnalı”ında Biologiyanın botanika, geobotanika, floristika, sistematika, taksonomiya, alqologiya, lixenobriologiya, mikologiya, fitosenologiya, etnobotanika, introduksiya, bitki fiziologiyası, bioloji ehtiyatlar və genetika  sahələri üzrə orijinal məqalələr dərc edilir.

 

Məqalənin təqdimatı

Məqaləni təqdim edərkən müəllif məqalənin əvvəllər digər jurnalda çap olunmadığını və çapa göndərilmədiyini təsdiq etməli və buna uyğun olaraq çapa razılıq verdiyi üçün bəyənnaməni (bəyənnamə sayta yerləşdirilib), 
qeydiyyat formasını (qeydiyyat formasını bu linkdən yükləmək olar - Anket.docx) və məqalə ilə birlikdə abc2018.botany@yahoo.com elektron poçtuna göndərməlidir. 

 

Dil

Nəşr üçün məqalələr azərbaycan, rus və ingilis dillərində qəbul olunur. Azərbaycan dilində olan məqalələrin başlıqları, annotasiyası, açar sözləri, müəlliflərin ad və soyadları, təşkilatın tam adı rus və ingilis dillərinə tərcümə edilməlidir.

 

Məqaləyə baxılma proseduru

Alınan məqalə rəyə göndərilir. Məqalənin çap edilməsi və ya ondan imtina edilməsinə dair qərar redaksiya heyəti tərəfindən verilir. Redaksiya heyəti jurnalın  qaydalarına uyğun tərtib edilməyən məqalələrdən imtina etmək və onlara baxmamaq hüququna malikdir.  

Müəllif baxılmış məqaləyə düzəliş etməli və 10 gün müddətində izahat məktubu ilə birlikdə redaksiyaya qaytarmalıdır. Redaksiya tərəfindən məqalənin alınma tarixi məqalənin çap edilmiş versiyasında göstəriləcəkdir.

 

Materialın layihəsinə dair ümumi tələblər

«Azerbaijan Journal of Botany» jurnalına çap üçün təqdim olunan məqalələrə qoyulan ümumi tələblər aşağıda qeyd olunanları ehtiva edir: məqalə orijinal olmalı, aydın və məntiqi ardıcıllıqla yazılmalı, dəqiq redaktə olunmalı və yeni məlumatları əks etməlidir. Eksperimental tədqiqat məqalələrinə üstünlük verilir. Müəllifin şəxsi mövqeyini ifadə etdiyi analitik xülasə tipli məqalələr və qısa hesabatlar da qəbul olunur.  

 

 

 

 

Materialın tərtibatına dair texniki tələblər

Məqalələr Microsoft Word redaktorundan istifadə ilə hazırlanmalıdır. Əlyazma Times New Roman, 11 ölçülü şrift ilə yığılmalı, səhifənin hər bir kənarından 2 sm saxlanmalıdır. Bütün səhifələr nömrələnməlidir.

Eksperimental məqalənin həcmi səkkiz A4 vərəqindən, qısa məlumat üç vərəqdən, xülasə isə on vərəqdən çox olmamalıdır.

Məqalə aşağıdakı kimi formatlanmalıdır:

1.         Məqalənin başlığı sətri hərf ilə yağlı şriftlə yığılmalıdır;

2.         Müəlliflərin adı və soyadı;

3.         Müəllif(lər)in təşkilatının tam adı;

4.         İnstitutun tam poçt ünvanı, məsul müəllifin elektron poçtu;

5.         Abstraktda (150-200 söz) məqsəd, metod, əsas nəticələr və praktiki əhəmiyyət göstərilməlidir. Redaksiyaya azərbaycan dilində təqdim olunan məqalə əlavə olaraq rus və ingilis dillərində xülasə ilə müşayiət olunur, və əksinə.

6.         Açar sözlər və ya ifadələr 5-dən çox olmamalıdır. Akronimlərdən istifadə edilməməlidir.

7.         Giriş tədqiqatın müasir vəziyyətini, problem və məqsədlərini özündə əks etdirməlidir, istinadlarda son illərin ədəbiyyatlarına üstünlük verilməlidir;

8.         Material və metodlar. Metodlar qısa və aydın şəkildə təsvir edilməli və ya uyğun çap işinə istinad edilməlidir. İstifadə olunan reaktivlər və avadanlıqlar üçün istehsalçı və ölkələrin adı göstərilməlidir.

9.         Tədqiqatın nəticələri. Nəticələr aydın şəkildə təsvir edilməlidir. Cədvəldə göstərilən məlumat şəkildə (və əksinə) təkrarlanmamalıdır. Müəllif(lər)in əvvəllər nəşr olunan məqalələrinə həddən artıq istinad və onların hərtərəfli müzakirəsinə yol verilməməlidir.

10.     Nəticələrin müzakirəsi. Gələcək tədqiqatlar üçün əsas məqamlar, nəticələr və perspektivlər ümumiləşdirilməlidir. Giriş və Nəticələr bölmələrindən fikirlər təkrarlanmamalıdır;

11.     Minnətdarlıq. Tədqiqat işinə göstərilən dəstəyə görə minnətdarlıq, onları maliyyələşdirən fondların adları (qrant №) məqalənin sonunda yerləşdirilir.

12.     İstinadlar. İstinadların siyahısı əlifba sırası ilə olmalıdır. Jurnallar üçün müəlliflərin soyadı və inisialları, nəşr ili, nəşr adı, jurnalın adı, nəşr sayı və səhifələr göstərilməlidir. Kitablar və konfrans əsərləri üçün müəlliflərin soyadı və inisialları, nəşr ili, nəşr adı, şəhər, nəşriyyat və səhifələr göstərilməlidir. İngilis dilində çap olunmayan istinadlar ingilis dilinə tərcümə olunaraq və mötərizədə əsərin orijinal forması göstərilməklə təqdim edilir.

 

Mətndə biblioqrafik istinadlar aşağıdakı kimi göstərilməlidir:

bir müəllif – [Plaza, 2010],

iki müəllif – [Plaza  and  Sánchez-Moreno, 2011],

ikidən çox müəllif – [Plaza  et al., 2015].

 

Elfalleh W., Hannachi H., Tlili N., Yahia Y., Nasri N., Ferchichi A. (2012) Total phenolic contents and antioxidant activities of pomegranate peel, seed, leaf, and flower. Journal of Medicinal Plants Research. 6(20):4724- 4730.

Novruzov E.N. (2010) Pigments of the reproductive organs of plants and their significance. Baku: Elm, 309 s. [Новрузов Э.Н. (2010) Пигменты репродуктивных органов растений и их значение. Баку: Элм, 309 с.].

 

Siyahıda eyni ildə nəşr olunan eyni müəllifin bir neçə məqaləsi göstərilərsə, onlar aşağıdakı şəkildə verilir: Prasad et al., 2019 a, b, c.

Prasad K.N., Yang B., Ruenroengklin N., Jiang Y. (2009a) Application of ultrasonication or high-pressure extraction of flavonoids from litchi fruit pericarp. J. Food Proc. 32: 828–843.

Prasad K.N., Yang E., Yi C., Zhao M., Jiang Y. (2009b) Effects of high pressure extraction on the extraction yield, total phenolic content and antioxidant activity of longan fruit pericarp. Innov. Food Sci. Emerg. Technol. 10: 155–159

 

13.  Cədvəl və şəkillər. Cədvəl və şəkillər say ardıcıllığı və məzmunlarını göstərən başlıqlara malik olmalıdırlar. Cədvəllər Microsoft Word redaktorundan istifadə ilə tərtib edilir. Şəkillərin görüntü imkanı (rezolusiyası) 600 dpi-dən az olmamalıdır.

14.  Riyazi və kimyəvi formullar. Riyazi formulaların yaradılması üçün Microsoft Equation redaktoru, kimyəvi formul, kimyəvi reaksiyaları sxemi və s. üçün - ChemWindow, ChemDraw proqramından istifadə edin.

15.  Akronimlər və abbreviaturalar. Ümümi qəbul edilmiş akronimlər  (IUCN, ICN, sm, m, kq, q, α, μ və s.) istisna edilməklə digər məqalədə istifadə edilən akronimlərin ilk qeyd edildiyi yerdə açıqlaması verilməlidir.

 

Nəşr bəyannaməsi - Agreement_Declaration_AZ_yeni (1) (1).pdf

 

Jurnalın redaksiya heyətinin etikası. Redaksiya heyəti məqalələrin resenziyası və nəşri mərhələsində müəlliflərin şəxsi məlumatlarının və elmi tədqiqat nəticlərinin məxfiliyini təmin etməlidir.  

 

Tədqiqat etikası. Jurnala nəşr üçün təqdim edilmiş əlyazma plagiatlığa görə “Antiplagiat” sistemində yoxlanmalıdır. Orijinallıq göstəricisi ən azı 90% olmalı, özünəistinad göstəricisi isə 10%-dan çox olmamalıdır.

 

Çap üçün ödəniş.

Azərəbaycan Botanika Cəmiyyəti ictimai Birliyinin üzvləri üçün məqalənin bir səhifəsinin qiyməti 10AZN, qeyri-üzvlər üçün isə 15AZN müəyyən edilmişdir.

 

XAHİŞ EDİRİK, MÜƏLLIFLƏR TƏRTİB OLUNMUŞ QAYDALARA CİDDİ RİAYƏT ETSİNLƏR.

QAYDALARDAN YAYINMA NƏŞR PROSESİNİ UZADIR.