“Azərbaycan Botanika Jurnalı” Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti İctimai Birlik tərəfindən nəşr olunan, müxtəlif elmi təşkilatların nümayəndələrinin ortaq maraqları əsasında yaradılan beynəlxalq elmi araşdırmalar jurnalıdır. Bu jurnal Biologiyanın botanika, geobotanika, floristika, sistematika, taksonomiya, alqologiya, lixenobriologiya, mikologiya, fitosenologiya, etnobotanika, introduksiya, bitki fiziologiyası, bioloji ehtiyatlar və genetika da daxil olmaqla bütün sahələrində aparılan tədqiqatları əhatə edir. Jurnal ildə iki dəfə (fevral, iyul) nəşr olunur və üç dildə (Azərbaycan, ingilis, rus) məqalələr dərc edir.

The Azerbaijan Journal of Botanyis the international research journal published by the ociety of Azerbaijani Botanists Public Union, based on the common interests of representatives of various scientific organizations. This journal covers studies in all areas of botany, geobotany, floristically, sistematically, taxonomy, algology, lichenobriology, phytocenology, ethnobotany, introduction, plant physiology, biological resource and genetics. The journal is issued twice a year (February, July) and published articles in three languages (Azerbaijan, English, Russian).

«Ботанический Журнал Азербайджана» – созданный на основе общих интересов представителей разных научных организаций международный научно-исследовательский журнал, издаваемый общественным объединением «Общество ботаников Азербайджана». Журнал охватывает исследования во всех областях биологии, включая ботанику, геоботанику, флористику, систематику, таксономию, альгологию, лихенобриологию, микологию, фитоценологию, этноботанику, интродукцию, физиологию растений, растительные ресурсы и генетику. Журнал выходит два раза в год (февраль, июль) и публикует статьи на трех языках (азербайджанский, английский, русский).

Baş redaktor

Editor-in-Chef

 

Главный редактор

Səyyarə C. İbadullayeva

Sayyara J. Ibadullayeva

Сайяра Д. Ибадуллаева

 

 

Köməkçi redaktorlar

Assistant editors

Помощники редактора

Şakir N. Qasımov

Shakir N. Gasimov

Шакир Н. Гасымов

Dilzarə N. Ağayeva  

Dilzara N. Aghayeva  

Дильзара Н. Агаева

 

 

Redaksiya heyəti

Editorial board

Редакционная коллегия

İradə M. Hüseynova

Irada M. Huseynova

Ирада М. Гусейнова

Tariyel H. Talıbov  

Tariyel H.Talibov

Тариэль Г. Талыбов

Elşad M. Qurbanov

Elshad M. Qurbanov

Эльшад М. Гурбанов

Ahmet Aksoy

Ahmet Aksoy

Ахмет Аксой

Tuna Uysal

Tuna Uysal

Туна Уйсал

Aleksandr S. Zernov

Alexandr S. Zernov

Александр С. Зернов

M. Əşrəf

M.Ashraf

М. Ашраф

Maqsud R. Qurbanov

Magsud R. Qurbanov

Магсуд Р. Гурбанов

Vaqif S. Novruzov

Vagif S. Novruzov

Вагиф С. Новрузов

İbrahim V. Əzizov

Ibrahim V. Azizov

Ибрагим В. Азизов

Zeynal İ. Əkpərov

Zeynal I. Akperov

Зейнал И. Акперов

Eldar N. Novruzov  

Eldar N. Novruzov

Эльдар Н. Новрузов

Elman O. İsgəndər

Elman O. Isgender

Эльман О. Искендер

Afət O. Məmmədova

Afet O. Mammadova

Афет О. Маммадова

Aydın M. Əsgərov

Aydin M. Askerov

Айдын М. Аскеров

Naibə P. Mehdiyeva

Naiba P. Mekhdiyeva

Наиба П. Мехдиева

Daşqın Ş. Qənbərov

Dashgin Sh. Ganbarov

Дашгын Ш. Ганбаров

Vüqar N. Kərimov

Vugar N. Karimov

Вюгар Н. Керимов

Rəşad A. Səlimov

Rashad A. Salimov

Рашад А. Салимов

Nuri V. Mövsümova (məsul katib)

 

Nuri V. Movsumova

 

Нури В. Мовсумова

Texniki dəstək:

Technical support:

Техническая поддержка:

Aydan  M. Zeynalova

Aydan M. Zeynalova

Айдан М. Зейналова

Elnarə X. Orucova

Elnara Kh. Orujova

Эльнара Х. Оруджова

Aygün V. Bağırova

Aygun V. Baghirova

Айгюнь В. Багирова

 

ISSN 2709-474X – (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2709-474X)